Uppdragsbeskrivning

Syfte:
Förankra och effektivisera bredbandsutbyggnaden i Skåne genom bred samverkan mellan regionens samlade kompetens och därmed säkerställa att den beslutade ”Bredbandsstrategi för Skåne” uppnås.

Organisation:

Skånskt Bredbandsforum utgörs av en styrgrupp och ett kansli. Forumets sammansättning ger olika intressenter möjlighet att vara en del av dialogen och få möjlighet till samverkan.

Styrgruppens deltagare representerar olika aktörer och utses av Region Skåne som även utser styrgruppens ordförande, och deltar i övrigt via Regionala tillväxtnämndens presidium. Kansliet samordnar och bereder ärenden till styrgruppen tillsammans med tjänstemän från Region Skåne.

Styrgruppen tillsätter arbetsgrupper. Arbetsgrupperna ges uppdrag med särskilda direktiv. Uppdragen är tidsbegränsade och ska återrapporteras till styrgruppen. Arbetsgrupper leds av en sammankallande som utses av styrgruppen. Arbetsgruppens sammankallande utser arbetsgruppens medlemmar i samråd med styrgruppen, organiserar arbetet och ansvarar för arbetets genomförande.